Politika privatnosti

 

 O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije društvo, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, OIB: 10252280242 (u daljnjem tekstu: HKOIG), kao voditelj obrade osobnih podataka potencijalnih klijenata i korisnika web stranice koji se prijavljuju na newsletter izradilo je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako HKOIG prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su HKOIG-u dostupni korištenjem web stranice: https://hkoig.hr/.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi HKOIG, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga ( u daljnjem tekstu: ispitanici) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. 

HKOIG  je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, HKOIG je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

HKOIG kao pružatelj usluga web stranice,  zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb

Hrvatska

Email: hkoig@hkoig.hr

 

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: ured@presido.hr

 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

HKOIG osobne podatke prikuplja radi ispunjenja zakonskih obveza koje proizlaze iz Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/2018), ugovornih obveze prema suradnicima HKOIG, identifikacije ispitanika odnosno korisnika, analize i promoviranja aktivnosti, obrade upita vezanih uz izvršavanje zakonski propisanih ovlasti, odnosa s javnošću i organizaciju događaja, te radi unapređenja vašeg korisničkog iskustva.

HKOIG ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti HKOIG  i/ili naši pouzdani partneri, sve u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

 

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://hkoig.hr/ HKOIG može od korisnika zatražiti davanje određenih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne osobne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti u koje se uključujete na web stranici, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

HKOIG prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice https://hkoig.hr/ i unaprijedio rad web stranice. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici https://hkoig.hr/, HKOIG prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su primjerice: ime, prezime, adresu e-pošte ili drugi kontakt, mjesto rada, naziv tvrtke/organizacije koju predstavljate, IP adresa.

Za sudjelovanje na forumu HKOIG, prikuplja se i obrađuje email adresa i korisničko ime.

Ne prikupljamo podatke o vašem identitetu kada preuzimate dokumentaciju dostupnu za download s naše web stranice.

Prijenosi osobnih podataka provode se samo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz djelatnosti HKOIG:

  •              HKOIG prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.
  •              Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.
  •              Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje HKOIG prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.
  •              U skladu sa svojim zakonskim obvezama i ovlastima, HKOIG prikuplja i obrađuje podatke o članovima HKOIG-a, kao što su: ime, prezime, djevojačko prezime, ime oca, spol, OIB, potpis, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, adresa, kontakt broj, adresa elektroničke pošte, podaci o stručnoj spremi, broj diplome, zvanje i zanimanje, podaci o stručnom usavršavanju i stručnom ispitu, mjesto rada, podaci o radno pravnom statusu, broj upisa, broj putovnice, fotografija.     

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s HKOIG, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju HKOIG, a o čemu HKOIG vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

Kakva prava na privatnost imate?

 

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od HKOIG zatražiti sljedeće:

 

 

·         da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

HKOIG možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

·         zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

·         zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od HKOIG da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, HKOIG bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

·         Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

·         podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju HKOIG smatra legitimnom.

 

·         zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od HKOIG prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

HKOIG će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što HKOIG razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. HKOIG će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje HKOIG na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će HKOIG zadržati vaše osobne podatke? ˝ ).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li HKOIG podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

HKOIG surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za HKOIG mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta https://hkoig.hr/, ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i drugo. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Koliko dugo će HKOIG zadržati vaše osobne podatke?

HKOIG neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

HKOIG bi vam želio poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter HKOIG prikuplja i obrađuje: ime, prezime i email adresu.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini HKOIG koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

 Druge web stranice

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://hkoig.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

HKOIG nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

HKOIG prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što je Facebook. HKOIG odnosno odgovorne osobe imenovane od strane HKOIG imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutoj društvenoj mreži, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, HKOIG ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

HKOIG koristi poslovni profil koristeći usluge Meta Platforms-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a  ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Meta Platforms-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

HKOIG koristi određene Google usluge, više o tome možete pročitati na :

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 ZA GOOGLE:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

https://cloud.google.com/privacy/gdpr

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Google, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

 

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

HKOIG zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Ažurirano dana 29.03.2023. godine