Centar za mirenje

Lista izmiritelja

mr. sc. Franjo Ambroš dipl. ing. geod.

dr. sc. Siniša Mastelić Ivić dipl. ing. geod.

Damir Movre dipl. ing. kult. tehn.

Marina Popović Škeva mag. ing. geod. et geoinf.

 

 

Odluka o osnivanju centra za mirenje

ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE

Na temelju članka 56. stavak l . a u vezi sa člankom 105. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ('Narodne novine” broj 25/18) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na prijedlog Upravnog odbora, na 5. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine donijela je

ODLUKU

o osnivanju Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

1.

Osniva se Centar za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271/11.

11.

Centar za mirenje pruža usluge rješavanja sporova mirenjem u kojem jedan ili više izmiritelja pomaže strankama — domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima koji su nastali u okviru obavljanja stručnih geodetskih poslova i geodetske djelatnosti ili kao rezultat obavljanja stručnog geodetskog posla, o pravima kojima slobodno raspolažu.

111.

Mirenje pred Centrom za mirenje provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se ureduje mirenje.

Organizacija Centra za mirenje, nadležnost, postupak, način odlučivanja, obavljanje administrativno-tehničkih poslova, financiranje i druga pitanja vezana uz rad Centra za mirenje uređena je Pravilnikom o mirenju koji je donijela Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije 11. prosinca 2018. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje i objavljuje se na mrežnoj stranici Komore.