Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 83/2023 od 21.7.2023. objavljen je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 29.7.2023.

Ovim se Zakonom uređuju pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

U vidu geodetske struke, propisan je način evidentiranja pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi te je propisana obveza ishođenja suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na geodetske elaborate čija je provedba posredno ili neposredno vezana za pomorsko dobro. Stupanjem na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« 29/05).

Poveznica na NN:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_83_1293.html