Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama objavljen u NN

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama objavljen u NN

U »Narodnim novinama« broj 36/2024 od 25. ožujka 2024. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Iz navedenog Zakona posebno ističemo dio članka 16. koji glasi:

Šume i šumska zemljišta izvan građevinskog područja nije dopušteno geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površine manje od 1 ha, osim u slučaju izdvajanja šumskog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom kojim se uređuje prostorno uređenje, u slučajevima osnivanja prava građenja na šumi i šumskom zemljištu te osim u slučaju nasljeđivanja i razvrgnuća suvlasničkih zajednica.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 2. travnja 2024. godine.

Poveznica na NN:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_03_36_576.html