Javni natječaj za Administrativnog službenika HKOIG

Javni natječaj za Administrativnog službenika HKOIG

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

UPRAVNI ODBOR

KLASA: 112-01/23-01/2

URBROJ: 507-23-1

Zagreb, 31.5.2023.

Temeljem članka 50. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine broj 25/2018), članka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije („Narodne novine broj 109/2018) i članka 8. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-9 od 14. prosinca 2020. godine), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

na radno mjesto Administrativnog službenika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

Uvjeti: Srednja stručna sprema društvenog, upravnog ili ekonomskog smjera. Poznavanje rada na računalu. Vještine poslovne komunikacije na hrvatskom i engleskom jeziku. Vještina i spremnost brzog usvajanja novih znanja, organizacijske sposobnosti i timski rad.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili elektronički zapis iz Knjige državljana),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, www.hkoig.hr.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, s naznakom «za javni natječaj – zasnivanje radnog odnosa», (uz naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava zaprimljena u Tajništvu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u roku od 10 (deset) dana od objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera, www.hkoig.hr.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od zasnivanja radnog odnosa.

Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije provodi postupak ovog javnog natječaja.

Upravni odbor utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune. Upravni odbor temeljem usporedbe kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja utvrđuje listu izabranih kandidata koji će biti pozvani na razgovor (intervju).

Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) s Upravnim odborom više se ne smatra kandidatom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, www.hkoig.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o zasnivanju radnog odnosa izabranog kandidata na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, www.hkoig.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, www.hkoig.hr.

v.d. predsjednika

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 Marko Pilić, mag.ing.geod. et geoinf., v.r.