Zajednički prijedlog pet inženjerskih komora za uvođenje hitnih mjera vezanih uz sektor graditeljstva

Potaknute nastalom situacijom u državi i svijetu uzrokovanom globalnom pandemijom virusa Covid 19 pet inženjerskih komora (Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije) izradile su i uputile prema Vladi Republike Hrvatske prijedlog hitnih mjera vezanih uz sektor graditeljstva među kojima valja posebno istaknuti prijedlog mjera:

-       sudjelovanja države u financiranju dijela plaća zaposlenih u pravnim osoba iz sektora graditeljstva i prostornoga uređenja, kako je propisano za ostale sektore uz obrazloženje da iako izrijekom nije formalno onemogućen rad u ovom sektoru, zbog prirode posla u kojem je potrebna intenzivna komunikacija sa strankama u uredima i na terenu, posebice u geodetskim poslovima (terenske izmjere, izlaganja elaborata i si.) ove poslove nije moguće više obavljati zbog odbijanja komunikacije od strane stranaka u postupku,

-       da trenutno pa do završetka krize treba zaustaviti obavezu dostave printanih primjeraka Idejnih i Glavnih projekata u postupcima izdavanja dozvola za gradnju, budući se printani projekti moraju ovjeravati i međusobno slati iz jednog ureda u drugi, često i iz jednog grada u drugi, tako da treba propisati samo mogućnost digitalne predaje projekata. Isto treba primijeniti na dostavu printanih primjeraka geodetskih elaborata prema uredima za graditeljstvo i katastar kod izdavanja potvrda na izrađene elaborate.

Poveznica na dokument