Poziv za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije poziva zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da dostave prijedloge za uključivanje aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine

 

Prijava aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja dostavlja se Odboru za stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Odbor) najkasnije do 15. listopada 2020. godine, u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputama o načinu provođenja Programa stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: Upute).
Zahtjev za uključivanje aktivnosti organizator aktivnosti dostavlja putem Obrasca za prijavu aktivnosti sa obaveznim prilozima kojima treba dokazati da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i da će aktivnosti provoditi u skladu s Uputama.

Stručno usavršavanje i izobrazba koja se provodi moraju biti stručno osnovani i pokrivati potrebe iz područja poslova koji se obavljaju za službene, tehničke i druge potrebe.

O uključivanju aktivnosti u program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor.
Na temelju podnesenog prijedloga Odbor će donijeti odluku o vrednovanju aktivnosti.

Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni su na mrežnoj stranici Komore www.hkoig.hr u rubrici Stručno usavršavanje.

Pozivaju se organizatori aktivnosti da se drže navedenog roka.

Prijava aktivnosti dostavlja se poštom na adresu Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu hkoig@hkoig.hr.

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Adrijan Jadro, dipl. ing. geod.

Predsjednica Odbora za stručno usavršavanje
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
dr. sc. Blaženka Mičević, dipl. ing. geod.

AKTI I OBRASCI:
Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
Program stručnog usavršavanja
Upute o načinu provođenja Programa stručnog usavršavanja
Obrazac za prijavu aktivnosti
Zahtjev za upis u evidenciju predavača