KOMORA ĆE POTVRDE, RJEŠENJA I PROMJENU PODATAKA ZA ČLANOVE OBAVLJATI BEZ NAKNADE, A OSNIVANJE UREDA OSLOBOĐENO JE DAVANJA

Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je, na prijedlog Upravnog odbora, donijela odluku kojom je ukinula dosadašnju praksu kojom su članovi Komore...

 Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je, na prijedlog Upravnog odbora, donijela odluku kojom je ukinula dosadašnju praksu kojom su članovi Komore, vježbenici te stručni suradnici i suradnici ovlaštenih inženjera geodezije, bili obvezni plaćati Komori naknadu za izdavanje potvrda i rješenja, za zamjenu pečata ili iskaznica te za promjenu podataka u Imeniku i ostalim evidencijama Komore.

Sve te postupke Komora će za svoje članove i navedene kategorije obavljati bez naknade. Međutim, kod određenih postupaka članovi su dužni još uvijek platiti upravne pristojbe u državni proračun, a odluka o ukidanju ovih pristojbi je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske. Stoga će Komora nadležnim državnim institucijama predložiti ukidanje upravnih pristojbi u postupcima koje Komora za svoje članove provodi bez naknade.

Osnivanje ureda oslobođeno davanja

S ciljem da se dodatno olakša poslovanje kolegama i kolegicama, postupak osnivanja ureda ovlaštenog inženjera geodezije kao i zajedničkog geodetskog ureda, bit će oslobođen svih davanja, što uključuje i izradu natpisne ploče ureda.

Kolege koji se upisuju prvi put u Imenik Komore i pri tome plaćaju upisninu, Komora je odlučila osloboditi plaćanja članarine za godinu u kojoj su se upisali u Komoru.

Naknada za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije povećana je sa 100 na 300 kuna. Razlog tome je što upis u ovu evidenciju stručni suradnici i suradnici plaćaju samo jednom i ne plaćaju kasnije članarinu, a i oni su obuhvaćeni odlukom Skupštine Komore o oslobađanju od kasnijih troškova za potvrde i rješenja.

Upisnine i članarine za ovlaštene inženjere geodezije zasad ostaju iste kako bi se osigurala kontinuirana financijska stabilnost Komore nužna za njezine zakonske aktivnosti. Upravni odbor Komore će nastaviti sa daljnjim aktivnostima na poboljšanju kvalitete usluga koje Komora pruža svojim članovima, te je donošenje ove odluke korak u tom smjeru.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Komore, dakle na dan 6. listopada 2020. godine.

Odluku možete pogledati ovdje.