Digitalna transformacija: „ELABORAT BEZ PAPIRA“!

Od 16. srpnja 2020. godine uvodi se potpuno digitalno postupanje u svim poslovnim procesima koji se odnose na digitalne geodetske elaborate predane putem SDGE sustava u ZIS i ukida se obveza dostave u katastarske urede i analognog primjerka elaborata. 

 Nadalje, od 16. srpnja 2020. godine oni izvoditelji koji geodetske elaborate budu i dalje izrađivali u analognom obliku obavezni su provesti kontrolu sastavnih dijelova analognog geodetskog elaborata za sve elaborate koji se predaju na pregled i potvrđivanje putem pisarnice katastarskog ureda. Zahtjevu za pregled i potvrđivanje, uz analogni elaborat obavezno se prilaže ZIP datoteka sa standardiziranim sadržajem i nazivima datoteka, kao i Izvješće o kontroli sastavnih dijelova za analogni elaborat.

Izvor: www.dgu.gov.hr

Poveznica na izvornu vijest